[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem działając w oparciu o art. 29 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. 2019 poz. 111 z późn. zm.) poszukuje rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.
Zadaniem rodzin wspierających jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rodzina wspierające przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem przy ul. Tadeusza Kościuszki 1.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. Tel. (25) 757 11 23

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

[/responsivevoice]