[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem rozpoczyna wydawanie skierowań uprawniających do otrzymania bezpłatnych artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących zamieszkujących na terenie Gminy Dobre w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019.
Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

– 1402 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1056 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i są zainteresowane otrzymaniem żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2019 prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem od 21 do 31 października 2019 roku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody netto za miesiąc wrzesień 2019 (zaświadczenia z pracy, odcinek od renty lub emerytury, osoby posiadające gospodarstwo rolne dodatkowo nakazy podatkowe za 2019 rok, składka krus za III kwartał.) oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) w celu ustalenia czy osoba ubiegająca się o pomoc spełnia warunki wskazane w wytycznych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do otrzymania powyższej pomocy.

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem w godzinach pracy urzędu oraz pod nr tel. (25) 757 11 23.

[/responsivevoice]