[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie pośredniczy w naborze uczestników kolonii nad morzem.

Miejsce kolonii: Darłowo
Termin: 22.07.2019 r. – 01.08.2019 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1150,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 400.00.-zl. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych od 1 stycznia 2003 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Istnieje również możliwość uczestnictwa w kolonii osób spoza KRUS za pełną odpłatnością tj. 1150  zł.

Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. (25) 757 11 23

ZAPRASZAMY.

[/responsivevoice]

Załączniki:

Informacje dla rodziców
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie