[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Dobre, dn.18.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem
zatrudni na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

 

 1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

 1. Stanowisko pracy: ds. obsługi świadczeń rodzinnych
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Termin zatrudnienia: czerwiec 2020

 

I. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie,
 6. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 7. umiejętność rzetelnego opracowywania dokumentów oraz pism,
 8. dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 9. znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami w szczególności:

– ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

– ustawy kodeks postepowania administracyjnego,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. odporność na stres,
 3. umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność organizacji własnej pracy, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu, dyspozycyjność,
 4. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych,
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu  świadczeń rodzinnych,
 5. przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń rodzinnych,
 6. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych,
 7. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 8. przygotowywanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych,
 9. obsługa programu komputerowego „Świadczenia rodzinne” Top-Team TT,

IV. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedstawia zaświadczenie z KRK),
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

V. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy włożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy Urzędzie Gminy w Dobrem lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem,  ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre z dopiskiem „Praca na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika  GOPS”.   Dokumenty które wpłyną do Ośrodka po zatrudnieniu pierwszej osoby nie będą rozpatrywane.

[/responsivevoice]