Kolonie letnie 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo -Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w górach oraz nad morzem.

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema. Badania USG jamy brzusznej i tarczycy wykonywane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG.

Badania odbywać się będą od 10 października do 18 listopada 2016 r. według poniższego harmonogramu.

 

Data

Liczba osób

Godziny od -do

10.10.2016

20

8:00 – 14:00

11.10.2016

20

8:00 – 14:00

12.10.2016

20

8:00 – 14:00

13.10.2016

20

8:00 – 14:00

14.10.2016

20

8:00 – 14:00

17.10.2016

20

8:00 – 14:00

18.10.2016

20

8:00 – 14:00

19.10.2016

20

8:00 – 14:00

20.10.2016

20

8:00 – 14:00

21.10.2016

20

8:00 – 14:00

24.10.2016

20

8:00 – 14:00

25.10.2016

20

8:00 – 14:00

26.10.2016

20

8:00 – 14:00

27.10.2016

20

8:00 – 14:00

28.10.2016

20

8:00 – 14:00

03.11.2016

20

8:00 – 14:00

04.11.2016

20

8:00 – 14:00

07.11.2016

20

8:00 – 14:00

08.11.2016

20

8:00 – 14:00

09.11.2016

20

8:00 – 14:00

14.11.2016

20

8:00 – 14:00

15.11.2016

20

8:00 – 14:00

16.11.2016

20

8:00 – 14:00

17.11.2016

20

8:00 – 14:00

18.11.2016

20

8:00 – 14:00

21.11.2016*

22.11.2016*

Łącznie 500 osób

* termin dla osób, które nie mogły sie zgłosić w wyznaczonym terminie

 

Zapisy na badania przyjmowane są w Placówce Terenowej KRUS

w Siedlcach, ul. Brzeska 39,

tel. 25 – 640 – 93 – 17

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 sierpień 2016

Okres zatrudnienia: od 01.08.2016 r. do 31.12. 2016 r.

1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

            1. posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

            2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

            3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

            4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

            5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,

            6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

            2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu – umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
– wspieranie aktywności społecznej rodzin;
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu –

– kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Dobre oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

             4. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

            5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135)

C) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy)

l) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy)

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre w terminie do 27.07.2016 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 1200)

Załącznik:
nabór asystent

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 sierpień 2016

Okres zatrudnienia: od 01.08.2016 r. do 31.12. 2016 r.

1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

            1. posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

            2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

            3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

            4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

            5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,

            6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

            2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu – umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
– wspieranie aktywności społecznej rodzin;
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu –

– kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Dobre oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

             4. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

            5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135)

C) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy)

l) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy)

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307Dobre w terminie do 11.07.2016 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 1200)

Załącznik:
nabór asystent rodziny

Kolonie letnie 2016

Gmina Dobre, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia.

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie w terminie 19.07.2016 r. do 01.08.2016 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 350.00.-zl. winna być pokryta przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 roku, których co najmniej jedno z rodziców prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem

Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. 25 757 11 23

ZAPRASZAMY.

Załączniki:
kolonie 2016 program
kolonie 2016 karta kwalifikacyjna
kolonie 2016 informacja dla rodziców

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem” Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem przy ulicy T. Kościuszki 1.

Załącznik:
Opiekun prawny

Spotkanie informacyjne o programie Rodzina 500+

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRE, KTÓRZY CHCĄ

ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI O PROGRAMIE RODZINA 500+

W dniu 06.04.2016 r. w godzinach od 1100 do 12.00 w ramach kampanii informacyjno-

promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+ do Gminy Dobre przybędzie BUS

z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie odbędzie się przed Urzędem Gminy.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĄ PRACOWNICY BUS 500 +

 ZAPRASZAMY

Program „Rodzina 500 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że z dniem 1.04.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZ. U. z 2016 r. poz. 195), która wprowadza systemowe wsparcie polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie będzie przysługiwało po złożeniu wniosku, na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Pomoc na pierwsze dziecko będzie przysługiwała po spełnieniu  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., – świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Trwają prace nad możliwością składania wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Załączniki
Informator RODZINA 500+
zał. 1 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
zał. 2 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM
zał. 3 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄ
zał. 4 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO